تابلو برق های فشار ضعیف و انواع آن شامل چه مواردی است :

تابلو برق های فشار ضعیف

تابلو برق های فشار ضعیف :

تابلو برق های فشار ضعیف ترکیبی است از یک یا چند وسیله کلیـدزنی (قطـع و وصـل) فشـار ضـعیف همـراه بـا تجهیـزات فرمـان، انـدازهگیـری، نشانگر(سیگنال ) حفاظت، ، و تنظیم که کلیه اتصالات برقی و مکانیکی داخلی و قسمتهای بدنـه آن بـه طـور کامـل با مسئولیت سازنده سوار و نصب شده باشد.

لوازم داخل تابلو برق :

لوازم داخل تابلوهای فشار ضعیف باید برابر مشخصات مندرج در جدیدترین اصلاحیه اسـتانداردهای موسسـه اسـتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یـا یکـی از اسـتانداردهای مشـابه شـناخته شـده و معتبـر جهـانی ماننـد کمیسـیون بـین المللـی الکتروتکنیک (IEC (به شرح زیر طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گیرد:

– شینه های مسی برابر استاندارد 0201 VDEو شینه های آلومینیومی برابر استاندارد 0202 VDE.

– کلیدهای خودکاری که ولتاژ اسمی آن در جریان متناوب از 1000 ولت و در جریان مستقیم از 1500 ولت تجاوز نمی کند.

– کلیدها، قطع کننده ها (disconnectors،(کلیدهای قطع کننده و واحدهای درترکیب با فیوز فشار ضعیف برابر اسـتانداردIEC 60947-3).

– کنتاکتورها و راه اندازهای موتور الکترومکانیکی برابر استاندارد 1-4-60947 IEC.

– کنتاکتورها و راه اندازهای موتور نیمه هادی برق متناوب برابر استاندارد 2-4-60947 IEC.

– کنتاکتورهای الکترومکانیکی هوایی مصارف خانگی و مشابه برابر استاندارد 61095 IEC.

– روشهای علامتگذاری و شناسایی ترمینالهای کنتاکتورهای فشار ضـعیف و رلـه هـای اضـافه بـار همـراه آن.

– ترانسفورماتورهای اندازهگیری جریان برابر استاندارد 1-60044 IEC.

– ترانسفورماتورهای اندازه گیری ولتاژ برابر استاندارد 5-60044 IEC و 2-60044 I.

تابلو برق های فشار ضعیف

طبقه بندی :

تابلوهای فشارضعیف مورد استفاده در تاسیسات برقی ساختمانها را میتوان با توجه به محل و موقعیت استقرار نسبت به منبع تغذیه و نقشی که در سیستم کنترل و توزیع برق ایفا میکند به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:

– تابلو اصلی:

این عنوان به تابلویی اطلاق میشود. که عموماً در پست برق نصب میشود و به طرف فشار ضعیف ترانسفورماتور متصـل است. و برق مجموعه را توزیع و کنترل میکند.

تابلو نیم اصلی :

اینگونه تابلوها برق بلوک ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع و کنترل میکند.تابلوهای نـامبرده از تـابلوی اصلی تغذیه میشود.

تابلو فرعی تاسیسات و تجهیزات:

این نوع تابلوها برای توزیع و کنترل سیستم برقی خاص مانند موتورخانه، آشـپزخانه، رختشـوی خانـه و ماننـد آن بـه کـار میرود. تابلوهای مزبور از تابلو نیم اصلی تغذیه میشود.

تابلو فرعی روشنایی:

تابلویی است که نیروی برق روشنایی. و پریزهای عمومی مربوط به هر قسمت را توزیع و کنترل میکند.این نوع تابلو نیـز از تابلو نیم اصلی تغذیه میشود.

انواع و موارد کاربرد عمده ترین انواع تابلوهای مورد مصرف در تاسیسات برق ساختمانها و موارد کاربرد آن به شرح زیر است:

تابلو تمام بسته: (برای نصب در فضاهای سرپوشیده ) :

این نوع تابلو عبارت است از مجموعه سوار شده در کارخانه که تمام جوانب آن – جز سطح نصب کـه ممکـن اسـت بـاز باشد. به نحوی بسته باشد که حداقل، درجه حفاظت 20 IP تامین شود. اینگونه تـابلو را تـابلو تمـام بسـته ایمنـی نیـز مینامند . تابلوهای تمام بسته ایمنی به اشکال مختلف ساخته میشود. که بر حسب نوع کاربرد متفاوت و عمده ترین انـواع آن به شرح زیر است:

تابلوهای تمام بسته ایستاده :

منظور تابلویی است که بتواند به طور مستقل وبدون اتکا به دیوار در روی کف ساختمان استقرار پیدا کند.اینگونـه تابلوهـا معمولاً برای تابلوهای اصلی و نیم اصلی و تاسیسات و تجهیزات به کار میرود. انواع تابلوهـای ایسـتاده بـه اشـکال زیـر ساخته میشود:

تابلو ایستاده قابل دسترسی از جلو عبارت است. از تابلویی که دسترسـی بـرای فرمـان، تعـویض فیـوز و لـوازم، اتصـال ســرکابل و ســیم، و غیــره کــلاً از طــرف جلــو تــابلو امکــانپــذیر باشــد و شــامل یــک یــا چنــد ســلول مــیباشــد.تابلو ایستاده قابل دسترسیاز پشت عبارت است از تابلویی که وسایل اندازهگیری در جلو تابلو قرار گرفته و فرمان ها نیـز از سمت جلو تابلو انجام میشود ولی دسترسی برای تعویض وسایل، اتصال کابلها و سیمهـا و ماننـد آن، از پشـت تـابلو امکانپذیر است و شامل یک یا چند سلول می باشد.

تابلو ایستاده چندخانه ای عبارت است از تابلویی که هر سلول آن دارای شینه کشی عمودی و قابل خانه بندی متغیر بـرای نصب کلیدهای مختلف، فیوزها و وسایل اندازه گیری برای فرمان ماشین آلات وغیره بوده و مجهز بـه شـینه اصـلی افقـی برای توسعه به چند سلول نیز میباشد.تابلو ایستاده چند جعبه ای عبارت است از تابلویی که اجـزای آن (شـینه، فیـوز، کلیـد، و غیـره ) در قطعـات مسـاوی بـا جعبه های چدنی یا فولادی ساخته شده و با اتصال جعبه ها به یکدیگر تشکیل تابلو می دهد.

 

تابلو برق های فشار ضعیف

تابلو تمام بسته دیواری:

این نوع تابلو که به صورت یک جعبه قابل نصب در روی کار و یا در توی کار در ابعاد مختلف ساخته میشود و فقط از قسمت جلو آن قابل دسترسی است شامل شینه، کلید و وسایل حفاظت در برابر اضافه بار میباشد و برای کنترل مدارهای فرعی و روشنایی و نیرو به کار میرود.

تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز:

تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز عبارت است از تابلوی تمام بسته با سقف شیبدار و مقـاوم در برابـر نفوذ رطوبت، آب و گرد و غبار، که معمولاً بر روی پایه های بتونی نصب میشود و برای تغذیـه منـازل، فرمـان و کنتـرل روشنایی محوطه، آب نماها و غیره به کار میرود.

شرکت آروند آویژه پارسیان در زمینه تابلو برق های فشار ضعیف خدمات بسیار جامعی را به شما عزیزان ارائه می دهد در صورت داشتن هر سوالی در این زمینه با مشاوران ما تماس حاصل نمایید و از اطلاعاتی کامل برخوردار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Verified by MonsterInsights